آبشار دود وزن

 • آبشار-دود-وزن_1
 • آبشار-دود-وزن_2
 • آبشار-دود-وزن_3
 • آبشار-دود-وزن_4
 • آبشار-دود-وزن_5
 • آبشار-دود-وزن_6

درباره آبشار دود وزن

آبشار دودوزن " از جاذبه ای گردشگری شهرستان شفت است که در منطقه خرمکش شفت و در درون جنگل واقع شده است و از زیباترین آبشارهای گیلان محسوب می شود، فاصله آن تا شفت 24 کیلومتر است.ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻔﺖ ﺑﻪ روﺳﺘﺎی اﺣﻤﺪﺳﺮ ﮔﻮراب ، روﺳﺘﺎی ﺷﺎﻟﻤﺎء،ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺮﮔﺲ ،ﺑﺎزارﭼﻪ ﻋﻠﯿﺴﺮا،ﺑﻘﻌﻪ آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﮐﺎس و آﻗﺎ ﺳﯿﺪ رﺿﯽ و ﺳﯿﺎه ﻧﺮﮔﺲ ﺑﮕﺬرﯾﻢ . ﺑﻌﺪ از ﺳﯿﺎه ﻧﺮﮔﺲ ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﺧﺮم ﮐﺶ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ، در ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن رودﺧﺎﻧﻪ زﯾﺒﺎ را ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ از آﺑﺸﺎر زﯾﺒﺎی دود وزن ﺧﺮم ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در 2 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی روﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻪ، روﺳﺘﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ و زﯾﺒﺎی ﺧﺮم ﮐﺶ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ 700 ﻣﺘﺮ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﮐﻪ روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 800 ﻣﺘﺮ ﺑﺎ آﺑﺸﺎر دود وزن ﺧﺮم (500 ﻣﺘﺮ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ آﺑﺸﺎر) ﺑﻌﺪ از ﻃﯽ 300 ﻣﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ رو ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﻠﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﺴﯿﺮ (ﺧﺎﮐﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦ رو و ﻣﺎل رو) ﻗﺮار دارد، ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺑﺸﺎر درﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ وﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﺧﺮم ، ﺧﺮم ﮐﺶ و اﻃﺮاف ﺳﯿﺎه ﻣﺰﮐﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ . اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﯿﻼﻗﯽ دارد . ﭘﻨﯿﺮ آن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺧَﺮَم وﺧَﺮَم ﮐَﺶ از ﺟﻤﻠﻪ روﺳﺘﺎﻫﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺟﺬاب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻔﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﻫﻤﺰﮐﯽ ﻗﺮار دارد . دارای ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﯽ اﻧﺒﻮه ، ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی آب ، رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮ آب و ﺧﺮوﺷﺎن ، ﻫﻮای ﺧﻨﮏ در ﺑﻬﺎر وﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ . روﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺰ آﺑﺎد و ﭘﺮ روﻧﻖ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺧﺮم و ﺧﺮم ﮐﺶ ﻣﻐﺎزه ﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد . ﭼﻨﺪ ﺑﺎب ﮐﺒﺎﺑﯽ ﻣﺤﻠﯽ ، ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﯿﻮه ،  ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﻨﯿﺮ و ﻋﺴﻞ ، ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺰرگ وﭘﺮروﻧﻖ و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ دارد. در اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ و آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﻣﻤﻠﻮ ازﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

  تلفن آبشار دود وزن :

  وب سایت آبشار دود وزن : -

  آدرس آبشار دود وزن : گیلان، 24 کیلومتری شهرستان شفت، روستای خرمکش، آبشار دودوزن

  زمان بازدید آبشار دود وزن :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - آبشار دود وزنمراکز نزدیک آبشار دود وزن

جاذبه های اطراف آبشار دود وزن