موزه سنگ طاق‌بستان

درباره موزه سنگ طاق‌بستان

بعد از دیدار از مجموعه طاق بستان می توانید از آثار تاریخی دیگری در گوشه ای از محوطه دیدن کنید؛ از جمله سرستون هایی که مربوط به دوران ساسانیان می باشند و برای ساخت کاخی تدارک دیده شده بودند ولی هیچگاه مورد استفاده قرار نگرفته اند، و در بخشی دیگر از موزه نیم تنه خسرو پرویز نگهداری می شود. در محیط باز موزه نیز تابوتی متعلق به دوران ساسانی نگهداری می شود که از دیگر دیدنی های این موزه می باشد.

  تلفن موزه سنگ طاق‌بستان : 4236045

  وب سایت موزه سنگ طاق‌بستان : -

  آدرس موزه سنگ طاق‌بستان : استان کرمانشاه،کرﻣﺎﻧﺸﺎ ﻩ، ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ ﺷﻴﺮودي، ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن


نمایش نقشه - موزه سنگ طاق‌بستانمراکز نزدیک موزه سنگ طاق‌بستان

جاذبه های اطراف موزه سنگ طاق‌بستان

اقامت گاه های اطراف موزه سنگ طاق‌بستان

رستوران های اطراف موزه سنگ طاق‌بستان