بقعه آقا شاه بالو زاهد

 • بقعه-آقا-شاه-بالو-زاهد_1
 • بقعه-آقا-شاه-بالو-زاهد_2
 • بقعه-آقا-شاه-بالو-زاهد_3
 • بقعه-آقا-شاه-بالو-زاهد_4
 • بقعه-آقا-شاه-بالو-زاهد_5
 • بقعه-آقا-شاه-بالو-زاهد_6
 • بقعه-آقا-شاه-بالو-زاهد_7
 • بقعه-آقا-شاه-بالو-زاهد_8
 • بقعه-آقا-شاه-بالو-زاهد_9
 • بقعه-آقا-شاه-بالو-زاهد_10
 • بقعه-آقا-شاه-بالو-زاهد_11
 • بقعه-آقا-شاه-بالو-زاهد_12
 • بقعه-آقا-شاه-بالو-زاهد_13
 • بقعه-آقا-شاه-بالو-زاهد_14
 • بقعه-آقا-شاه-بالو-زاهد_15
 • بقعه-آقا-شاه-بالو-زاهد_16
 • بقعه-آقا-شاه-بالو-زاهد_17
 • بقعه-آقا-شاه-بالو-زاهد_18

درباره بقعه آقا شاه بالو زاهد

بقعه آقا شاه بالو زاهد از بناهای قرن نهم هجری قمری است که متعلق به آقا شاه بالو زاهد از عرفای صوفی اواخر قرن 7 و اوایل قرن 8 در دوره مغول ها می باشد. این استاد گرانقدر شاگردانی چون شیخ خلیفه مازندرانی که استاد شیخ حسن جوری عامل اصلی قیام سربداران خراسان در عهد حکومت مغولان است، را در دامان خود پرورداند.

  تلفن بقعه آقا شاه بالو زاهد :

  وب سایت بقعه آقا شاه بالو زاهد : -

  آدرس بقعه آقا شاه بالو زاهد : مازندران، نور، سه کیلومتری چمستان، روستای آهودشت

  زمان بازدید بقعه آقا شاه بالو زاهد :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - بقعه آقا شاه بالو زاهدمراکز نزدیک بقعه آقا شاه بالو زاهد

جاذبه های اطراف بقعه آقا شاه بالو زاهد