مسجد و مدرسه آقا بزرگ

 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_1
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_2
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_3
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_4
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_5
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_6
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_7
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_8
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_9
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_10
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_11
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_12
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_13
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_14
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_15
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_16
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_17
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_18
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_19
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_20
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_21
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_22
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_23
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_24
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_25
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_26
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_27
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_28
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_29
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_30
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_31
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_32
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_33
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_34
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_35
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_36
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_37
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_38
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_39
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_40
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_41
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_42
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_43
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_44
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_45
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_46
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_47
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_48
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_49
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_50
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_51
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_52
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_53
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_54
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_55
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_56
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_57
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_58
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_59
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_60
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_61
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_62
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_63
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_64
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_65
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_66
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_67
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_68
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_69
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_70
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_71
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_72
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_73
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_74
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_75
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_76
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_77
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_78
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_79
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_80
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_81
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_82
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_83
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_84
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_85
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_86
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_87
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_88
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_89
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_90
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_91
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_92
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_93
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_94
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_95
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_96
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_97
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_98
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_99
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_100
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_101
 • مسجد-و-مدرسه-آقا-بزرگ_102

درباره مسجد و مدرسه آقا بزرگ

مسجد – مدرسه ی آقا بزرگ کاشان توسط حاج محمد تقی مشهور به خانیان برای دامادش ملا مهدی نراقی ملقب به آقا بزرگ احداث شده است. ملا مهدی نراقی یکی از پنج پسر ملا مهدی نراقی کاشانی، بزرگ خاندان نراقی بود. از آنجا که پیش از ولادت او پدرش جهان را بدرود گفت، ایشان به نام پدر معروف شدند و به نام آقای کوچک نامیده  شدند. وی از علمای بزرگ زمان خود بود. در زمان حیاط او وقتی محمد شاه قاجار از سفر اصفهان به کاشان آمد، در پی حوادثی که در این شهر پیش آمد و منجر به فرمان مجازات عده ای توسط شاه شد، محمد شاه که به خانه ملا مهدی نراقی وارد شده بود هم به منظور احترام و هم دل جویی، وی را به آقا بزرگ ملقب نمود.
تمام بنا از جمله گنبد این مدرسه که جزو بزرگترین گنبد های آجری دنیا است با آجر ساخته شده است. پس از ورود به محوّطه مدرسه دو صحن بالایی و پایینی، حجره های محل سکونت طلّاب، گنبد آجری و گلدسته های دو طرف آن خودنمایی می کند. در کنار این حجره ها دو حیاط خلوت، آب انبار بزرگ،شبستان دیگری در پشت گنبد، ساختمان مسجدی که در جنب گنبد واقع است و محراب کاشی کاری واقع در شبستان جنب گنبد که در حقیقت مجموعه ای است از هنرهای کاشی کاری، گچ بری، کتیبه نویسی،مقرنس کاری و نقّاشی، از جمله متعلقات این بنای عظیم و دیدنی است.
در قسمت شمالی این بنا بقعه ای معروف به خواجه تاج الدّین قرار دارد که مربوط به قرن ششم است.

  تلفن مسجد و مدرسه آقا بزرگ :

  وب سایت مسجد و مدرسه آقا بزرگ : -

  آدرس مسجد و مدرسه آقا بزرگ : اصفهان، كاشان، خيابان فاضل نراقي، كوي مسجد و مدرسه آقا بزرگ


نمایش نقشه - مسجد و مدرسه آقا بزرگمراکز نزدیک مسجد و مدرسه آقا بزرگ

جاذبه های اطراف مسجد و مدرسه آقا بزرگ

اقامت گاه های اطراف مسجد و مدرسه آقا بزرگ

رستوران های اطراف مسجد و مدرسه آقا بزرگ